Chúc tết kiểu….IT !

Đây là thiệp chúc tết gởi đến các bạn nhân dịp năm mới.
Chúc mọi người vui khỏe.
======================================

"FF,D8,FF,E0,00,10,4A,46,49,46,00,013,00,60,00,60,002,FF,DB,00,43"
",00,08,062,07,06,05,08,073,092,08,0A,0C,14,0D,0C,0B2,0C,19,12,13"
",0F,14,1D,1A,1F,1E,1D,1A,1C2,20,24,2E,27,20,22,2C,23,1C2,28,37"

",29,2C,30,31,343,1F,27,39,3D,38,32,3C,2E,33,34,32,FF,DB,00,43"
",01,093,0C,0B,0C,18,0D2,18,32,21,1C,21,3232,FF,C0,00,11,08,00,9B"
",00,CB,03,01,22,00,02,11,01,03,11,01,FF,C4,00,1F,002,01,05,016"
",008,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,FF,C4,00,B5,10,00,02,01"
",032,02,04,03,052,042,002,01,7D,01,02,03,00,04,11,05,12,21,31,41"
",06,13,51,61,07,22,71,14,32,81,91,A1,08,23,42,B1,C1,15,52,D1"
",F0,24,33,62,72,82,09,0A,16,17,18,19,1A,25,26,27,28,29,2A,34"
",35,36,37,38,39,3A,43,44,45,46,47,48,49,4A,53,54,55,56,57,58"
",59,5A,63,64,65,66,67,68,69,6A,73,74,75,76,77,78,79,7A,83,84"
",85,86,87,88,89,8A,92,93,94,95,96,97,98,99,9A,A2,A3,A4,A5,A6"
",A7,A8,A9,AA,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,BA,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8"
",C9,CA,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9"
",EA,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,FA,FF,C4,00,1F,01,00,03,019,006"
",01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,FF,C4,00,B5,11,00,02,01,02"
",042,03,04,07,05,042,00,01,02,77,00,01,02,03,11,04,05,21,31,06"
",12,41,51,07,61,71,13,22,32,81,08,14,42,91,A1,B1,C1,09,23,33"
",52,F0,15,62,72,D1,0A,16,24,34,E1,25,F1,17,18,19,1A,26,27,28"
",29,2A,35,36,37,38,39,3A,43,44,45,46,47,48,49,4A,53,54,55,56"
",57,58,59,5A,63,64,65,66,67,68,69,6A,73,74,75,76,77,78,79,7A"
",82,83,84,85,86,87,88,89,8A,92,93,94,95,96,97,98,99,9A,A2,A3"
",A4,A5,A6,A7,A8,A9,AA,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,BA,C2,C3,C4,C5"
",C6,C7,C8,C9,CA,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,E2,E3,E4,E5,E6,E7"
",E8,E9,EA,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,FA,FF,DA,00,0C,03,01,00,02"
",11,03,11,00,3F,00,F7,FA,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A"
",28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A"
",28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,AE,6F,52,F1,FF,00,85,34,8D,55,34"
",BB,ED,76,CE,2B,D7,90,45,E4,EE,2C,51,8F,40,D8,C8,4F,F8,16,28"
",03,A4,A2,80,41,19,1C,8A,28,00,A2,8A,28,00,A2,8A,422,A9,66,20"
",01,C9,27,B5,00,2D,15,E6,76,FF,00,1C,BC,23,37,8A,E7,D1,5E,76"
",8A,D9,1B,64,7A,93,11,E4,48,DD,F9,EC,BE,8D,D0,FB,0C,67,D2,D5"
",95,D0,32,B0,65,61,90,41,C8,22,80,16,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02"
",8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02"
",8A,29,1D,D6,34,67,76,0A,AA,32,58,9C,00,28,02,0B,FB,EB,6D,32"
",C2,E2,FA,F2,65,86,DA,DE,33,24,B2,31,C0,55,03,24,D7,C8,37,96"
",3A,CF,C5,AF,1F,EA,BA,86,81,A4,10,27,90,48,CB,95,54,85,30,14"
",17,63,C6,E3,8C,9E,E4,EE,C6,6B,D4,3C,55,7D,AD,FC,68,D5,9B,41"
",F0,B3,18,7C,2F,67,32,8B,BD,46,4C,84,99,C1,EC,3F,8C,01,C8,5E"
",E7,04,E3,83,5E,B7,E1,5F,0A,E9,7E,0E,D0,E2,D2,B4,A8,76,44,9F"
",34,92,37,2F,33,F7,76,3D,C9,FD,38,03,00,50,06,57,C3,7D,03,C4"
",9E,1B,F0,CA,E9,FE,23,D5,61,BF,95,08,10,2C,60,9F,25,07,1B,77"
",9C,16,ED,D4,71,C8,C9,18,AE,C2,8A,28,00,A2,8A,28,00,AF,03,F8"
",F7,F1,0A,EA,D6,46,F0,76,9E,25,80,49,1A,BD,EC,E4,15,DE,AD,C8"
",45,3D,D4,8F,BC,7A,1E,9E,A2,BD,F2,B8,FF,00,88,1F,0F,34,BF,1F"
",69,42,1B,AF,F4,7B,F8,41,FB,35,E2,2E,5A,33,E8,47,F1,29,EE,3F"
",2C,50,07,C6,15,DD,78,27,E2,BF,88,FC,14,E9,0C,53,9B,ED,30,75"
",B2,B8,62,54,0F,F6,1B,AA,7E,1C,7B,1A,C3,F1,67,83,F5,9F,05,EA"
",C7,4F,D6,2D,C2,39,1B,A2,95,09,31,CA,BE,AA,D8,E7,F9,8E,E2,B0"
",68,03,EA,1D,2F,F6,89,F0,9D,D9,09,7F,69,A8,D8,36,32,58,C6,B2"
",20,3E,99,53,9F,FC,76,BA,3B,3F,8C,BE,00,BD,7D,89,E2,18,E3,6C"
",67,13,41,2C,63,F3,65,03,F0,CD,7C,77,45,00,7D,B0,9F,11,BC,16"
",E4,01,E2,9D,24,7F,BD,74,83,F9,9A,7F,FC,2C,1F,06,FF,00,D0,D5"
",A3,7F,E0,6C,7F,E3,5F,12,51,40,1F,6D,FF,00,C2,C1,F0,6F,FD,0D"
",5A,37,FE,06,C7,FE,34,8F,F1,0F,C1,88,32,7C,53,A3,FE,17,88,7F"
",91,AF,89,6B,4B,45,F0,FE,AF,E2,3B,D1,69,A3,E9,F7,17,93,71,91"
",12,64,2E,7B,B1,E8,A3,83,C9,22,80,3E,B6,BE,F8,BF,E0,2D,3F,02"
",5F,11,5B,C8,4E,70,2D,E3,79,BA,7B,A2,90,3A,F7,A6,69,1F,11,87"
",8B,6E,5A,1F,0A,69,17,57,70,21,02,4D,42,EC,79,16,C9,CF,38,3C"
",B3,37,FB,20,7D,48,EB,5C,0F,82,7F,67,A8,6D,DE,2B,EF,17,5C,2C"
",EE,0E,E1,61,6E,C7,67,D1,DF,A9,FA,2E,3A,75,35,EE,36,762,DA,7D"
",A4,56,96,76,F1,5B,DB,C4,A1,63,8A,25,0A,AA,3D,00,14,01,2C,61"
",C4,6A,24,65,69,00,1B,99,57,00,9E,F8,19,38,FC,CD,3A,8A,28,00"
",A2,8A,28,00,A2,8A,6B,BA,C6,8C,EE,C1,51,46,59,98,E0,01,EA,68"
",01,5D,D6,34,67,76,0A,AA,32,58,9C,00,2B,C9,6F,B5,5B,BF,8B,BA"
",CD,C6,83,A2,5C,49,6D,E1,2B,37,0B,A8,EA,11,E4,1B,C6,FF,00,9E"
",51,9F,EE,FA,9E,E0,E7,A1,19,A9,AE,6B,5A,AF,C5,DD,66,6F,0C,F8"
",5E,67,B6,F0,C5,BB,85,D4,F5,55,FF,00,96,FF,00,EC,27,A8,FE,7D"
",4F,1D,7D,57,43,D0,F4,FF,00,0E,68,D6,DA,56,99,02,C3,69,6E,BB"
",55,47,52,7B,B1,3D,C9,3C,93,40,13,69,BA,6D,9E,8F,A7,41,A7,E9"
",F6,E9,6F,6B,02,84,8E,34,18,00,7F,9E,F5,6E,8A,28,00,A2,8A,28"
",00,A2,8A,28,00,A2,8A,28,03,9B,F1,CF,83,AC,BC,6F,E1,A9,F4,AB"
",A0,A9,2E,37,DB,4E,57,26,19,00,E1,BE,9D,88,EE,2B,E3,3D,6B,47"
",BD,F0,FE,B3,77,A4,EA,31,79,57,76,B2,14,91,7A,8F,62,0F,70,46"
",08,3E,86,BE,F0,AE,53,C5,FF,00,0E,BC,37,E3,65,57,D5,AC,C8,BA"
",45,D8,97,70,36,C9,54,73,C6,7A,10,33,90,08,22,80,3E,2B,A2,BE"
",CD,D2,3E,14,F8,27,47,B3,6B,78,BC,3F,67,73,B8,E5,A4,BC,8C,4E"
",E4,FB,16,CE,3E,83,02,B8,9F,8A,1F,08,3C,31,1F,85,75,3D,73,47"
",B4,1A,6D,ED,9C,46,E0,AC,2C,7C,A9,02,8E,57,61,E1,78,E9,B7,1C"
",F5,A0,0F,9A,2B,BB,F8,75,F0,CA,EF,E2,14,97,46,1D,4E,DA,CE,0B"
",6C,09,0B,0F,32,4C,9C,63,E4,C8,38,23,77,39,FE,12,2B,84,AD,BF"
",0A,78,A3,51,F0,7E,BF,06,AF,A6,B8,12,C7,F2,BA,37,DD,95,0E,32"
",87,D8,E3,F9,50,07,D0,DE,1C,FD,9E,FC,35,A5,ED,97,58,B8,9F,57"
",9C,1C,ED,3F,B9,8B,AF,F7,41,24,FE,2D,83,E9,5E,A7,A6,E9,76,1A"
",3D,9A,D9,E9,B6,56,F6,76,C9,F7,62,82,30,8A,3F,01,59,BE,11,F1"
",66,9B,E3,3F,0F,C1,AB,E9,AF,F2,3F,CB,2C,4C,7E,68,64,1D,51,BD"
",C6,7F,10,41,EF,5B,B4,00,51,45,14,00,51,45,14,00,51,45,72,BE"
",29,F8,8B,E1,8F,07,3C,71,6A,FA,8A,AD,C4,80,32,DB,C4,A6,49,36"
",9F,E2,20,74,1E,E6,80,3A,79,A6,8A,DA,09,27,9E,45,8E,28,D4,B3"
",BB,9C,05,03,A9,26,BC,6F,5B,D4,75,9F,8C,37,92,68,BE,1B,96,4B"
",2F,0A,C4,DB,6E,F5,22,30,6E,88,23,2A,A3,20,ED,EB,8F,52,39,AA"
",F1,6B,7A,87,C6,FD,6E,E3,4D,B3,F3,B4,FF,00,07,D9,B2,9B,93,CA"
",CB,76,79,C2,92,32,00,E8,76,E7,38,1D,79,E3,D8,B4,AD,2A,C7,42"
",D2,E1,D3,F4,F8,12,DE,D6,05,C2,AA,8C,7E,27,DE,80,20,F0,F6,81"
",A7,F8,63,44,B6,D2,B4,D8,56,2B,78,14,0E,07,2E,D8,E5,9B,D4,9E"
",A4,D6,A5,36,39,23,95,37,C6,EA2,7B,A9,C8,A7,50,01,45,14,50,01"
",45,14,50,01,45,14,50,01,45,14,50,01,45,14,50,01,5C,BF,C4,8F"
",F9,26,BE,23,FF,00,B0,7C,BF,FA,09,AE,A2,B9,8F,88,E0,B7,C3,6F"
",11,80,33,FF,00,12,F9,8F,FE,3A,68,03,E2,7A,9A,D62,E2,F6,E5,2D"
",AD,2D,E5,B8,9E,43,84,8A,24,2E,CC,7D,80,E4,D4,35,EE,3F,B3,5E"
",9D,14,DA,EE,BB,A9,32,03,2D,B5,BC,70,A3,1F,E1,12,33,13,FF,00"
",A2,C5,00,74,1F,01,BC,1F,E2,AF,0E,4D,A8,5E,6A,F6,F2,58,E9,D7"
",50,A8,4B,59,F8,91,A4,04,10,FB,7A,AE,01,60,72,01,39,F6,AF,6E"
",A2,8A,00,28,A2,8A,00,28,A2,8A,00,2B,E4,2F,8C,BE,14,B4,F0,A7"
",8E,5A,1D,3A,39,12,CA,EA,05,9E,35,60,76,C6,72,41,45,3E,83,03"
",8E,C0,81,5F,5E,D5,4B,8D,2B,4F,BB,BA,8A,EA,E6,C2,D6,6B,88,41"
",11,CB,24,2A,CC,99,C6,70,48,C8,E8,3F,2A,00,E7,FE,1A,E8,F6,DA"
",27,C3,BD,0E,0B,7B,53,6E,F2,DA,47,71,3A,B7,DE,32,BA,86,72,73"
",CE,72,7A,76,18,1D,AB,27,E3,65,E4,F6,5F,0A,75,66,B7,90,C6,D2"
",98,A1,62,3A,94,67,50,C3,F1,19,1F,43,5E,83,5C,57,C5,9D,22,7D"
",73,E1,96,B3,67,6B,1B,C9,70,11,25,8D,11,4B,33,14,75,62,00,1C"
",92,40,22,80,3E,5F,F0,37,8F,75,7F,03,6B,11,DC,D9,4C,EF,64,D2"
",03,75,66,C7,E4,99,7A,1E,3B,36,3A,1F,61,D4,71,5F,63,E8,FA,BD"
",9E,BD,A3,DA,EA,96,12,89,2D,6E,A3,12,46,DE,C7,B1,F4,23,A1,15"
",F0,83,A3,46,EC,8E,A5,5D,49,0C,AC,30,41,F4,35,F4,57,EC,D9,AB"
",DC2,69,1A,DE,91,23,33,5B,DA,4B,1C,D1,64,E7,6F,98,18,30,1E,83"
",E4,CF,D4,9A,00,F7,3A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28,A2,80,0A,28"
",A2,80,0A,28,A2,80,0A,E7,7C2,BB,FE,1D,F8,94,7F,D4,2E,E4,FE,51"
",B1,AE,8A,A8,6B,96,EB,77,E1,FD,4A,D9,D1,5D,26,B5,96,36,56,E8"
",C0,A1,18,34,01,F0,7D2,2F,FB,37,5B,85,F0,6E,AD,73,8E,64,D4,3C"
",BC,FF,00,BB,1A,1F,FD,9A,BE,68,AF,AC,FE,03,5B,24,1F,0A,EC,E4"
",54,0A,6E,2E,26,91,88,00,6E,21,CA,E4,FA,F0,A0,7E,14,01,E9,94"
",51,45,00,15,53,52,D4,AC,F4,7D,36,7D,43,50,B8,4B,7B,48,17,7C"
",92,BF,45,15,E6,F6,7F,1F,3C,21,25,D4,F6,DA,8C,5A,8E,99,2C,2E"
",51,85,C5,BE,E1,90,48,23,E4,2C,72,31,E9,5C,77,C6,4F,8A,9E,1D"
",F1,1F,83,D3,46,F0,F5,F9,BB,79,EE,11,EE,1B,C8,92,30,B1,AE,4E"
",3E,70,39,DD,B7,D7,A1,A0,0E,AE,5F,DA,1F,C1,71,DE,79,2B,06,AD"
",24,7B,80,F3,D2,DD,36,63,D7,05,C3,60,7D,33,5E,A5,65,79,6F,A8"
",D8,DB,DE,DA,4A,25,B7,B8,8D,65,8A,45,E8,CA,C3,20,FE,46,BE,07"
",AF,AA,FE,0E,7C,46,D2,F5,FF,00,0E,58,F8,7E,67,4B,5D,57,4F,B7"
",4B,75,89,DB,89,D1,14,28,64,F5,38,1C,8A,00,F5,4A,28,A2,80,0A"
",A5,6B,AC,E9,77,D7,B7,16,56,9A,95,A4,F7,56,E7,13,41,14,EA,CF"
",19,FF,00,69,41,C8,FC,6A,ED,7C,59,E3,9B,6B,BF,0B,FC,4D,D6,92"
",D2,E6,5B,79,E1,BD,79,61,96,17,28,E8,AF,F3,AE,08,E4,1D,AC,05"
",00,7A,F7,C4,EF,83,DA,C7,8A,FC,6D,71,A9,E8,70,D9,DB,C0,F6,B1"
",34,8D,2C,9B,7C,E9,CB,B0,6E,00,38,C2,85,24,9E,BD,B2,73,5E,8F"
",F0,EF,C0,76,BE,01,F0,F1,B0,8A,6F,B4,5D,4C,FE,6D,CD,C6,DD,BB"
",DB,18,00,0E,C0,0E,9F,89,EF,5E,33,E1,5F,DA,23,56,B1,F2,ED,FC"
",49,63,1E,A1,00,01,4D,C5,BF,EE,E6,1E,E4,7D,D6,3D,3F,BB,DE,BE"
",84,D1,35,BD,3F,C4,5A,3D,B6,AB,A6,4E,27,B4,B8,5D,C8,E0,60,FA"
",10,47,62,0E,41,14,01,A1,45,14,50,01,45,14,50,01,45,14,50,01"
",45,14,50,01,45,14,50,01,4C,95,04,B0,BC,67,18,65,2B,CF,BD,3E"
",8A,00,F8,09,D1,A3,76,47,52,AE,A4,86,56,18,20,FA,1A,FA,DF,E0"
",5B,96,F8,4D,A5,8F,EE,C9,38,FF,00,C8,AC,7F,AD,7C,BF,E2,E8,7E"
",CD,E3,4D,76,00,30,23,D4,2E,13,1F,49,18,57,D3,7F,01,A4,DF,F0"
",AE,C9,71,8D,97,13,2F,D7,E7,27,FA,D0,07,A5,D1,45,14,01,F3,97"
",C6,CF,85,B7,36,FA,8C,DE,2A,D0,AD,4C,B6,B3,9D,F7,B6,F1,26,5A"
",27,3D,64,00,75,53,DF,D0,E4,F4,3C,78,CE,95,A5,DE,6B,5A,A5,B6"
",9B,A7,C0,D3,DD,DC,B8,8E,38,D4,67,24,F7,FA,0E,A4,F6,00,9A,FB"
",CE,A9,5A,E8,FA,5D,95,E4,D7,76,9A,6D,9D,BD,CC,F8,F3,66,8A,05"
",47,93,1D,37,30,19,3F,8D,00,73,BE,01,F0,0E,9F,E0,9F,0C,AE,9C"
",A8,97,17,53,8D,F7,B3,B2,E7,CD,72,39,1C,FF,00,08,E8,07,E3,D4"
",9A,F1,6F,8E,7A,07,83,FC,39,79,64,DA,0A,2D,96,B9,24,82,49,AD2"
",5B,11,A4,78,E1,B6,8E,11,B2,17,18,C7,73,8E,F5,E8,3F,17,7E,2B"
",AF,83,ED,CE,8B,A3,B2,BE,B9,3A,65,A4,C6,56,D5,0F,F1,1F,57,3D"
",87,6E,A7,B0,3F,2E,5C,DD,5C,5E,DC,C9,73,75,3C,B3,CF,21,DC,F2"
",CA,E5,99,8F,A9,27,93,40,1E,C1,F0,AB,E2,BF,8A,DF,C5,5A,66,81"
",7F,71,26,AB,67,77,22,C0,04,D8,32,C4,39,F9,C3,F5,38,1C,9D,D9"
",E0,71,5F,4D,57,CC,9F,B3,BF,87,0D,FF,00,8B,6E,F5,C9,63,CC,3A"
",74,3B,23,25,7F,E5,AC,99,1C,1F,65,0D,FF,00,7D,0A,FA,6E,80,0A"
",F9,0B,E3,7B,C6,FF,00,16,F5,9F,2D,36,95,10,2B,9C,E7,71,F2,53"
",9F,6E,30,3F,0A,FA,97,C4,9E,27,D2,7C,29,A4,CB,A8,EA,D7,71,C3"
",1A,03,B1,0B,0D,F2,B6,33,B5,07,73,5F,1D,F8,DB,C4,FA,A7,8C,7C"
",40,DA,DE,A7,0F,93,E7,A6,2D,A3,0B,85,58,43,30,01,4E,3E,60,08"
",60,4F,A8,3D,3A,00,0E,72,BE,C3,F8,35,A6,BE,99,F0,AF,46,49,42"
",89,27,47,B9,38,F4,77,2C,BF,F8,E9,5A,F9,06,DA2,6B,CB,A8,6D2,D0"
",BC,D3,3A,C7,1A,03,8D,CC,4E,00,FC,CD,7D,E3,A7,59,45,A6,E9,96"
",B6,30,28,48,6D,A1,48,51,54,60,05,50,00,FE,54,01,66,8A,28,A0"
",02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0,02,8A,28,A0"
",0F,8D,BE,2E,DA,25,97,C5,5F,10,44,88,14,34,EB,2E,00,C7,2E,8A"
",E4,FE,25,89,AF,74,FD,9F,2E,96,E3,E1,99,89,54,83,6F,7D,2C,4C"
",4F,72,42,BF,1F,83,8A,F3,4F,DA,2B,4F,92,DF,C7,B6,77,BE,5E,21"
",BA,B1,50,1F,D5,D1,98,11,F8,02,9F,9D,7A,8F,C0,AD,2A,4D,1B,C1"
",57,16,EE,CC,E2,7B,98,EF,12,43,19,50,CB,2D,AC,0F,81,EB,B4,96"
",5C,FA,A9,FA,50,07,A7,D1,45,14,00,57,1B,F1,2F,C7,30,F8,13,C2"
",D2,5E,8D,AF,A8,4F,98,AC,A2,61,90,CF,8F,BC,47,F7,57,A9,FC,07"
",7A,EC,AB,C1,3F,68,EF,0E,EA,37,09,A6,F8,86,26,69,2C,2D,90,DB"
",CD,1F,68,59,9B,21,FF,00,E0,59,0A,7E,8B,EB,40,1E,07,7D2,75,A9"
",DF,CF,7D2,3B,CF,75,3B,97,96,57,39,2C,C7,BD,57,A2,8A,00,FA,03"
",E1,F7,C4,CF,04,78,03,E1,F5,AD,99,B9,B8,BC,D4,E5,26,7B,A8,AD2"
",58,37,98,C7,EE,E5,F6,A9,DA,A1,46,41,ED,C5,6F,E9,7F,10,7C,63"
",F1,16,69,22,F0,B6,97,16,89,A5,2E,7C,DD,62,F8,79,A5,47,FB,0B"
",C2,96,1C,F1,F3,01,8E,48,CD,79,F7,C2,6F,83,C7,C5,68,9A,E6,BC"
",AF,1E,8D,92,21,85,49,57,B9,23,BE,7B,27,51,91,C9,C7,18,EB,5E"
",FD,E2,6F,0E,4F,A8,F8,22,EB,C3,FA,0D,CC,5A,49,92,11,0C,4C,91"
",7C,A8,99,19,50,07,40,462,47,4C,D0,07,CA,3F,10,B5,CB,5D,5B,C4"
",32,43,63,77,71,7D,6F,6E,4A,9B,FB,99,4B,C9,76,FD,DF,D1,50,1C"
",85,55,E0,0C,91,F7,8D,74,3F,1A,3C,3A,DE,1F,BB,F0,BC,28,BF,E8"
",E9,A2,C5,6C,1F,FB,D2,46,CC,5C,FF,00,E3,EA,7F,1A,9E,CB,E0,37"
",8C,22,F1,2D,95,AD,F5,95,B4,9A,69,99,4D,C5,D4,57,23,60,8C,1F"
",98,63,87,CE,38,1C,77,1F,87,BE,7C,44,F0,3D,AF,8F,3C,32,FA,7C"
",8C,22,BC,88,F9,B6,93,9F,E0,93,1D,0F,FB,27,A1,FC,FA,81,40,1F"
",25,F8,21,55,FC,7D,E1,C5,7F,BA,75,4B,60,7E,9E,6A,D7,DC,35,F0"
",B6,A1,A7,6B,1E,0F,F1,10,82,F2,19,2C,F5,2B,29,56,44,DC,BD,19"
",4E,55,86,78,232,20,F4,35,F4,57,87,FF,00,68,4F,0C,5F,5A,20,D6"
",A2,BA,D3,6E,95,46,F2,23,32,C6,C7,BE,D2,B9,3F,98,FC,E8,03,D7"
",E8,AF,38,9B,E3,AF,80,22,8C,B2,6A,B3,CA,47,F0,25,A4,A0,9F,CD"
",40,FD,6B,9D,D3,FE,30,78,8F,C5,BE,26,8E,1F,08,78,5E,6B,8D,38"
",46,D1,BB,5D,36,C5,59,09,5C,3C,8E,A0,85,0A,33,F2,83,93,9F,A5"
",00,7B,4D,15,9D,A4,69,D2,D8,5B,16,BB,B9,37,77,F2,E0,DC,5C,15"
",DA,1D,87,65,5C,9D,AA,39,C2,FF,00,32,49,3A,34,00,51,45,14,00"
",51,45,14,00,51,45,14,00,51,45,14,01,E4,3F,B4,07,86,0E,B3,E1"
",5B,4D,56,29,21,49,74,C7,91,9B,CC,62,37,46,CB,92,06,01,C9,CA"
",2E,3F,1A,F4,8F,0B,E9,53,68,5E,15,D2,F4,9B,89,52,59,6C,AD,63"
",81,A4,41,C3,6D,00,64,7E,55,A1,75,6B,0D,ED,B4,96,D7,31,89,21"
",90,6D,74,3D,08,A9,A8,00,A2,8A,28,00,A8,6F,2D2,EF,EC,E6,B3,BB"
",85,27,B6,99,0C,72,45,20,CA,BA,9E,08,22,A6,A2,80,3E,53,F8,8B"
",F0,63,57,F0,CD,F4,97,9A,1D,B4,FA,8E,8C,E7,72,F9,4B,BE,58,3F"
",D9,65,1C,91,E8,C3,F1,C7,7E,67,C1,1F,0F,F5,9F,19,EB,B0,5A,43"
",69,3C,56,42,4F,F4,AB,B6,42,A9,12,03,F3,72,46,0B,76,0B,D7,3E"
",D9,23,ED,2A,28,02,BD,8D,95,BE,9B,61,6F,63,69,12,C5,6D,6F,1A"
",C5,12,2F,45,50,30,05,58,A2,8A,00,28,A2,8A,00,E6,7C,65,E0,3D"
",0F,C7,36,0B,6F,AB,5B,9F,3A,30,7C,8B,A8,8E,D9,62,27,D0,F7,1E"
",C7,22,BC,6A,3F,D9,AF,52,FE,D5,09,2F,88,6D,0E,9C,06,4C,AB,0B"
",09,89,CF,4D,9D,07,1D,F7,1F,A5,7D,17,45,00,71,1E,1D,F8,4B,E0"
",DF,0E,41,1A,C5,A3,C3,7B,70,B8,26,E2,F9,44,CE,58,77,00,8C,2F"
",E0,05,76,91,45,1C,31,88,E2,8D,63,41,D1,54,60,0F,C2,9F,45,00"
",14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00"
",14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00"
",14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00,14,51,45,00"
",7F,FF,D9"

======================================

Nguyên tắc như sau:

Mình đã mã hóa tấm thiệp (.jpg) trên về dạng Hex, muốn mã hóa ngược lại bạn chỉ làm theo cách sau đây (cách này các hacker thường sử dụng để nhúng các file có mã độc vào web và chỉ cần thêm một vài thủ thuật nhỏ nữa). Ở đây ngôn ngữ được sử dụng ngôn ngữ VBscript.

Tại tôi lại chọn VBscript? bởi vì với notepad là bạn có thể viết và thực thi được rồi (không cần phải cài bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào khác bởi vì Window đã hỗ trợ sẵng cho bạn)

Đây là một ví dụ nhỏ, ở đây tôi đã mã hóa một file text (.txt)đơn giản, bạn chỉ cần copy và parse (chừa ==== ra) vào Notepad và lưu với định dạng “.VBS” là được:

filename: chuc_tet.vbs
=============================

sHex="43,48,55,43,20,43,41,43,20,42,41,4E,20,4E,41,4D,20,4D,4F,49,20"
sHex=sHex&",41,4E,20,4B,48,41,4E,47,20,54,48,49,4E,48,20,56,55,4F,4E,47"
sHex=sHex&",0D,0A,4E,41,4D,20,4D,4F,49,20,56,55,49,20,56,45,20,56,41,20"
sHex=sHex&",54,52,41,4E,20,44,41,59,20,48,41,4E,48,20,50,48,55,43,0D,0A"
sHex=sHex&",4C,30,4E,47,33,54,41"
sData = Split(sHex, ",")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sFilePath = "C:\Chuc_Tet.txt"
On Error Resume Next
Set f = fso.CreateTextFile(sFilePath, ForWriting)
For i = 0 To UBound(sData)
l = Len(sData(i))
b = Int("&H" & Left(sData(i), 2))
If l > 2 Then
r = Int("&H" & Mid(sData(i), 3, l))
For j = 1 To r
f.Write Chr(b)
Next
Else
f.Write Chr(b)
End If
Next
f.Close
WScript.CreateObject("WScript.Shell").run(sFilePath)

==================================
Các bạn chỉ cần chạy đoạn code vừa rồi là các bạn đã biết cách xử lý tấm thiệp ở trên như thế nào rồi chứ gì? (lưu ý nhớ sửa lại phần mở rộng của tấm thiệp là .JPG nhé).

Tôi chỉ muốn gởi gắm tới các bạn một tấm thiệp nhân dịp năm mới sắp đến và luôn tiện muốn nhấn mạnh một điều là công nghệ nào cũng vậy nếu chúng ta áp dụng vào những việc có ích thì sẽ được mọi người tôn trọng. Và nếu ta sử dụng với mục đích xấu thì hành động đó rất đáng bị lên án.

Một lần nữa chúc các bạn một năm mới tốt lành.

L0ng3ta.

Advertisements

9 phản hồi

 1. Chả hiểu gì cả
  lại còn báo lỗi nữa chứ

 2. @kuangthien: Lỗi gì?? lỗi chỗ nào?? vì sao?? phải chỉ ra
  Đế ý dấu nháy đôi xem có đúng không vì có thể khi copy&parse dấu nháy đôi đã bị biến dạng
  .

 3. Đúng
  Đoán là lỗi dấu nháy đấy
  Hình như phải cho vào thẻ CODE rồi hẵng copy

  Error: INvalid character
  CODE 800A0408
  ~.~
  Mới lại
  Đọc khó hiểu lắm
  Chả hiểu bro viết gì nữa ~.~

 4. Thực ra thuật toán không có gì là phức tạp cả ?? chỉ là cắt chuỗi, sau đó đưa về binary và lưu vào file, cuối cùng là thực thi mà thôi.
  p/s: đã đưa code vào thẻ code nhưng vẫn thế. copy&parse lưu ý các dấu nháy.

  http://sgstars.tripod.com/thiepchuctet.rar
  copy&parse đường link trên vào browser để tải về (nhấn trực tiếp không được vì .htaccess không cho phép)

 5. http://kuangthien.wordpress.com/2006/10/16/downloadfile/
  -> Cái này của tớ dùng hẻ code đây này
  bro vào view source là hiểu liền à
  Mấy cái file REG ý
  DÙng nháy cả ý mà

 6. Đại ca!Có thể đi vào chuyên sâu của vấn đề không?:D

 7. Maintain the excellent job mate. This web blog publish shows how well you comprehend and know this subject. gakakadeagdg

 8. Can you tell us more about this? I’d love to find out more details.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: